Data From Telegram Channel:Son Finds Parents

Son Finds Parents:#A0144

Personal Particulars

未知身份599642:撕紙狗
佢曾經係大窩口連儂牆撕去反送中運動宣傳品,如下圖:
Son Finds Parents:#A0143

Personal Particulars

關新偉:親中派
關新偉係一名親中派嘅人。 佢係何君堯嘅朋友,與中聯辦關係密切,曾經係寶礦力水特發文支持示威者後,將家中寶礦力粉倒入廁所。
Son Finds Parents:#A0142

Personal Particulars

Franky Wong:撐警份子
Franky Wong係一名撐警份子,支持香港警察濫權濫捕並為此歡呼。佢曾經轉發支持元朗恐佈份子及香港警察嘅言論,如下圖:
Son Finds Parents:#A0141

Personal Particulars

未知身份316143:撐警份子
此人(群)係一名撐警份子,支持香港警察濫權濫捕並為此歡呼。佢曾經轉發支持香港警察濫捕濫權嘅言論,如下圖:
Son Finds Parents:#A0140

Personal Particulars

程琳琳:親中派
程琳琳係一名親中派嘅人。佢曾經轉發支持元朗恐佈份子嘅言論,如下圖:
Son Finds Parents:#A0139

Personal Particulars

Tse Ching Ching:暴力份子
Tse Ching Ching係一名暴力份子。佢曾經轉發支持元朗恐佈份子嘅言論,如下圖:
Son Finds Parents:#A0138

Personal Particulars

蔡偉傑:親中派
蔡偉傑係一名親中派嘅人。佢曾經轉發支持元朗恐佈份子嘅言論,如下圖:
Son Finds Parents:#A0137

Personal Particulars

周文廣:暴力份子
周文廣係一名暴力份子。佢曾經係2019年7月21日元朗恐襲中出現,有份係元朗西鐵站附近襲擊市民。
Son Finds Parents:#A0136

Personal Particulars

Ng Ka Wai:親中派
Ng Ka Wai係一名親中派嘅人。佢曾經係Facebook指「元朗人係我哋嘅英雄」。
Son Finds Parents:#A0135

Personal Particulars

Becky Kung:親中派
Becky Kung係一名親中派嘅人。佢曾經轉發支持元朗恐佈份子嘅言論,如下圖: