Tse Man Ying:親中派

Author: 陳妍茵

2021-06-13(Personal Particulars)

Categories: 親中派
Post Topic Image

右一為Tse Man Ying

Details

English Name Tse Man Ying
Gender
Social Media Accounts Facebook Link: manying.tse.5
Source (Telegram) Son Finds Parents #A0410

Tse Man Ying是親中派的一名成員或支持者。

她曾經在Facebook發表支持香港警察的言論,例如大鬧馬鞍山警署示威者為「老鼠」。

以下是更多相關的圖片:

Last Updated: 2021-06-13

Related Data

Yeung Pxx Ling:親中派,撐警藍絲

Personal Particulars

Yeung Pxx Ling係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢曾經係Facebook上以失實假新聞為論點,發表偽中立文章支持警察。此外,佢聲稱自己販賣嘅香水成份受SGS認証,但貨物來源不明,認証受質疑。

黃玲玲:親中派

Personal Particulars

黃玲玲係一名親中派嘅人。佢曾經要求反對逃犯條例修訂嘅人「唔鍾意香港就離開」又要求佢地剪身份證同回鄉證。據知情人士稱,佢因不知名男人兩次懷孕,終於呃到間屯門公屋,以單親媽媽身份拎綜援。

岑浩賓 :親中派

Personal Particulars

岑浩賓 係一名撐警藍絲,支持香港警察濫權濫捕並為此歡呼。據讀者資料,佢經常參與撐警遊行活動,並與其他親中派人士,包括鍾華新及許景輝關係密切。