Watson Ng:親中派,撐警藍絲

Author: 陳妍茵

2021-06-13(Personal Particulars)

Categories: 親中派 撐警藍絲
Post Topic Image

Details

English Name Watson Ng
Gender
Phone Number 98728964
Occupation 德望中學體育科老師、田徑隊教練
Source (Telegram) Son Finds Parents #A0479

Watson Ng是一名「撐警藍絲」,支持香港警察使用暴力對待市民。

他曾經在Facebook上指責示威者為「暴徒」,及支持警察濫用暴力打壓市民。

以下是更多相關的圖片:

Last Updated: 2021-06-13

Related Data

程琳琳:親中派

Personal Particulars

程琳琳係一名親中派嘅人。佢曾經轉發支持元朗恐佈份子嘅言論,如下圖:

邱志鵬:親中派,暴力份子,黑社會

Personal Particulars

邱志鵬是親中派的一名成員或支持者。他曾經在2019年9月,在天水圍警署門口,放煙花炸傷示威者。

王威信:鄉黑,恐佈份子,親中派

Personal Particulars

王威信身為元朗經民聯區議員,係2019年7月21日元朗區恐佈襲擊當中,俾當時直播中嘅記者影到身穿白衫出現現場,默許恐佈份子衝入元朗西鐵站大肆施襲。新聞圖片見下: 親屬資料 父親:王光榮 身份:村屋發展商恒安發展(新界最大的村屋發展商),及王潘律師行(為自己興建的村屋做樓契、新鴻基地產御用師爺)之創辦人,前香港警察(督察級) 弟:王德信 身份:兼任王潘律師行總經理,恒安發展股東之一 弟:王家豪 身份 ...