Yuen Siu Siu Ashley :親中派,撐警藍絲

Author: 陳妍茵

2019-10-07(Personal Particulars)

Categories: 撐警藍絲 親中派

Details

English Name Yuen Siu Siu Ashley
Gender
Phone Number 98433089
Social Media Accounts Ashley Yuen Siu Siu (Facebook)
Occupation 文員
Source (Telegram) Son Finds Parents

Yuen Siu Siu Ashley 係一名撐警藍絲,支持香港警察虐待示威者。

佢曾經發表言論,支持撐警人士嘅所謂「十二大訴求」,又支持元朗恐佈份子襲擊市民,並稱該處為安全。

Last Updated: 2020-10-11

Related Data

盧偉標:親中派,撐警藍絲

Personal Particulars

盧偉標係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢曾經係2019年9月14日,於九龍灣參加愛中國活動,並主動恐嚇要打死其他政見不同嘅市民。以下係佢係現場及WeChat發表嘅言論:

Tsang Yuen Wai:親中派,撐警藍絲,暴力份子

Personal Particulars

Tsang Yuen Wai係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢曾經係2019年9月6日持刀,打算襲擊示威者。親屬資料伴侶:Zhong Xin Yi電話號碼:5164 7463女兒:Tsang Pak Wa兒子:Tsang Choi Wang母親:Lau Chun Lin電話號碼:9376 3860其他親戚:Tsang Nga Wan

黃玲玲:親中派

Personal Particulars

黃玲玲係一名親中派嘅人。佢曾經要求反對逃犯條例修訂嘅人「唔鍾意香港就離開」又要求佢地剪身份證同回鄉證。據知情人士稱,佢因不知名男人兩次懷孕,終於呃到間屯門公屋,以單親媽媽身份拎綜援。