Leung Ka Chun Kelvin:香港警察

Author: 陳妍茵

2019-08-16(Personal Particulars)

Categories: 香港警察
Post Topic Image

Details

English Name Leung Ka Chun
Gender
Social Media Accounts Kevin Leung Ka Chun(Facebook,已停用)
Occupation 香港警察
Source (Telegram) Dad Finds Sons #A00082

Leung Ka Chun係香港警察嘅一份子。以下係佢同女朋友Yuki Chan(Facebook姓名)嘅合照:

Last Updated: 2020-02-06

Related Data

何家浩:香港警察 UI26008

Personal Particulars

何家浩係香港警察的一份子。據前友人指,佢為人極度自大,中學做領袖生長嗰時已經以為自己大哂惡哂,郁啲就發脾氣。佢學過詠春,有人拍佢膊頭想叫佢,就即刻擺詠春起手好似想打交咁。大學畢業後曾經係銀行界做咗幾年,後來因無甚成就而加入香港警察。

許善延:香港警察

Personal Particulars

許善延係香港警察的一份子。

彭嘉茹:香港警察

Personal Particulars

彭嘉茹係香港警察嘅一份子,以下係佢嘅更多相: